Friday, 7 December 2007

Ond Dw'im Isio Mynd i'r Rhyl!!


Dyma restr o feysydd Uwchgynghrair Cymru:Aberystwyth
----------------
Maes: Coedlan y Parc
Tref: Aberystwyth
Yn Dal: 5000
Seddi: 1002

Airbus UK Brychdyn
---------
Maes: Y Maes Awyr
Town: Brychdyn
Yn Dal: 1000
Seddi:500

Bangor
------------
Maes: Farrar Road
Tref: Bangor
Yn Dal: 3200
Seddi: 740

Caernarfon
---------------
Maes: Yr Ofal
Tref: Caernarfon
Yn Dal: 3,500
Seddi: 252

Caersws
-------
Maes: 'Y Rec'
Tref: Caersws
Yn Dal: 2,500
Seddi: 300

Caerfyrddin
---------------
Maes: Parc Waun-Dew
Tref: Caerfyrddin
Yn Dal: 3000
Seddi: 1056

Cei Conna
--------------------
Maes: Stadiwm Glannau Dyfrdwy
Town: Cei Conna
Yn Dal: 3500
Seddi: 420

Hwlffordd
--------------------
Maes: New Bridge Meadow
Tref: Haverfordwest
Yn Dal: 2,000
Seddi: 400

Llanelli
--------
Maes: Parc Stebonheath
Tref: Llanelli
Yn Dal : 3700
Seddi: 680

Llangefni
--------------
Maes: Cae Bob Parry
Tref: Llangefni
Yn Dal: 3,500
Seddi: 250

Castell Nedd
--------------
Maes: Parc Llandarcy
Tref: Neath
Yn Dal: 3000
Seddi: 250

Derwyddon Cefn NEWI
-----------------
Maes: Ffordd Plaskynaston
Tref: Cefn Mawr
Yn Dal: 2000
Seddi: 300

Y Drenewydd
-------
Maes: Parc Latham
Tref: Newtown
Yn Dal: 5000
Seddi: 1250

Porthmadog
----------
Maes: Y Traeth
Tref: Porthmadog
Yn Dal: 4000
Seddi: 500

Port Talbot
----------------
Maes: Stadiwm Remax
Tref: Port Talbot
Yn Dal: 2500
Seddi: 1000

Rhyl
----
Maes: Y Belle Vue
Tref: Y Rhyl
Yn Dal: 3800
Seddi: 1720

Y Seintiau Newydd
---
Maes: Neuadd y Parc
Tref: Croesoswallt
Yn Dal: 3000
Seddi: 250 (I'w uwchraddio i 3,000 )

Y Trallwng
--------------
Maes: Maesydre
Tref: Welshpool
Yn Dal: 1500
Seddi: 250


Fel y mae pethau'n sefyll, bydd Y Trallwng, Derwyddon Cefn, Castell Nedd, Llangefni, Hwlffordd, Caersws, Cei Conna a Chaernarfon, yn cael eu diddymu ar ddiwedd tymor 2008/09. Y rheswm pennaf am hyn yw rheolau newydd trwyddedu UEFA/Y Gymdeithas Beldred, sy'n dod fewn i rym ar ddechrau tymor 2009/10. Prif amcan y system ydi sicrhau fod pob maes gyda 500 o seddi, sef hanner ffordd tuag at maes sy'n gallu cynnal rowndiau cynnar cystydlaethau Ewropeaidd.

Bydd hefyd criteria ynglyn a chryfder y llif-oleuadau, academi, a strwythur mewnol y clwb fel cyfrifon a.y.b yn ran o enill y trwydded priodol. Heb y trwydded hwnnw, bydd ddim modd cystadlu ym yr Uwchgynghrair.

Ar y cyfan, mae'r Meysydd yn gwella. Mae TNS yn bwriadu adeiladu eisteddle sy'n dal 3,000 erbyn diwedd y tymor, a mae Nantporth ar ganol cael ei adeiladu ar gyrion Dinas Bangor. Yn ogystal, mae Cei Conna a'r Trallwng yn son am adeiladu meysydd newydd yn y dyfodol agos, tra mae Derwyddon Cefn dal i drafod.
I'r clybiau eraill sydd ddim yn cyrraedd y nod ar hyn o bryd, golyga hyn fwy na dim, fod angen adeiladu unai eisteddle ychwanegol sy'n dal tua 250 o gefnogwyr, neu hyd yn oed chwalu'r strythur presennol ac adeiladu un o'r newydd fel y gwnaeth Caerfyrddin yn ddiweddar.

Mae angen gwella'r meysydd, mae hi mor syml a hynny. Mae'r Gymdeithas Beldroed yn cyfrannu grant 70% tuag at y gwaith o gyrraedd y nod, a dylid gwneud yn fawr o'r cyfle hwnnw. Ar hyn o bryd, does yr run maes ganddom yng Ngogledd Orllewin Cymru sy'n gallu cynnal gemau Ewropeaidd o unrhyw fath. Mae timau fel Bangor wedi gorfod teithio i'r Rhyl a Wrecsam yn y gorffenol, a dyw hynny ddim yn dderbyniol. Bydd Nantporth gyda'i 800 o seddi disgwyliedig, bron a cyrraedd y nod o 1,000. Bydd hwn yn ddigon i lenwi gofynion y clwb a'r gymuned gyfan yn y tymor byr. A duw a wyr, o bosib bydd modd denu timau dan-oed Cymru i chwarae yno rwan ac yn y man?

Wednesday, 5 December 2007

Drama Ffordd Ffarrar


Roedd hi'n braf cael bod ar Ffordd Ffarrar nos Wener ar gyfer gem Dinas Bangor yn erbyn Llangefni. 'Sgen i'm syniad pam fod y BBC wedi penderfynnu ei fod yn well syniad gyrru'r camerau i Blas Kynaston er mwyn dangos Derwyddon Cefn yn erbyn y Drenewydd, ond roedd hon yn wych o gem. Roedd y glaw a'r cae Mwdlyd ond yn ychwanegu at y noson, a roedd yn ddigon i'w gyfartalu.

Wnaeth pethau ddim cychwyn rhy wych i Fangor gyda'r diffyg protocol llwyr wrth i Cefni benderfynnu cicio am ochr y 'Farrar End' yn y hanner cyntaf! Er i Bangor ddechrau'n addawol iawn gyda Farai Jackson yn cael digon o waith yn y gol, roedd Chris Jones yn arbennig, yn edrych yn ddigon peryg i Cefni. Ar yr egwyl roedd Bangor gol i lawr, er fod y rheiny yn y brif eisteddle'n ddigon ffyddiog fysa'r 'Nevolution' yn dod ddigon buan yn yr ail gyfnod.

Erbyn yr egwyl fe es i sefyll tu ol y gol yn y 'Farrar End' (ni fydd gyda ni am hir iawn mwyach, er gwell neu gwaeth). Fe ddaeth y tynnu coes disgwyliedig am fod yn fradwr i'm 'ngwreiddiau am gefnogi'r Dinasyddion, ond roedd yr awyrgylch yno'n wych. Roedd cefnogwyr y ddau dim wedi heidio o dan y lloches, tra roedd Terras Sant Paul bron yn wag heblaw am y 'Barmy Army' pybur, sydd wastad yn gwneud digon o swn a chanu ynghanol y glaw, (Rhywbeth sydd angen ei groesawu yma yng Nghymru).

Cefni oedd yn edrych beryclaf yn ystod yr ail hanner, gan ymestyn eu mantais. Roedd Bangor yn or-ddibynnol ar Les Davies druan oedd yn cael trafferth ffendio'i draed, gyda sawl tacl ddadleuol yn mynd i fewn. (Kieron Killackey yn gyfrifol am sawl ohonynt!)

Ddaru sialens ddigon diniwed yr olwg ar Lee Webber ddal fynnu'r gem am gyfnod sylweddol, er nad yw'r anaf mor ddrwg a chredir yn y lle cyntaf, diolch byth. I raddau, roedd hyn yn drobwynt. Gyda'r gem i'w weld yn mynd tuag at fuddugoliaeth ddigon anrhydeddus i Cefni ar y cyfan, daeth Mike Walsh gyda taran o ergyd. Clapio dwylo ddaeth yn hytrach na dathlu ar y teras, siwr o fod doedd hyn ddim mwy na gol gysur? Gwaeddodd cefnogwr Llangefni tu ol i mi rywbeth ynglyn a gadael i gefnogwyr Fangor gael chydig o obaith. Yn anffodus i'r Nostradamus hwnnw, daeth ei broffwyd yn fwy na gwir.

Roedd Llangefni yn chwarae gyda chydig o nerfusrwydd, er roedd Jackson i'w weld digon cyfforddus o hyd. Gyda'r Byddin Glas yn taflu bob dim ymlaen, wnaeth pel uchel achosi dipyn o benbleth yn yr amddiffyn, sydd yn cael eu hadnabod fel un sydd gyda diffyg presenoldeb yn yr awyr. Yn sydyn, roedd hi rhwng Ashley Stott a Farai Jackson yn y gol. Roedd yr oedi gan y golwr yn ddigon i roi cyfle i Stott gael ei ben iddi, a Jackson dal yn nhir neb, ffliodd y bel i gefn y rhwyd fel pe bai am gymryd am byth.

Roedd y golygfeydd o'ng nghwmpas yn swrreal. Roedd na chydig o bobol yn neidio fynnu a lawr, ac eraill gyda'u penau i lawr. Roedd y rhanfwyaf mewn sioc!
Er i Fangor ffendio amser ar ol 97 munud i lunio cyfle neu ddwy a hyd yn oed cic o'r smotyn posib, byddai gol arall wedi bod yn du-hwnt o anheg ar Cefni. Daeth y tim oedd ar waelod y tabl i Ffordd Ffararr i wynebu tim oedd wedi curo'r Rhyl a'r Seintiau Newydd mewn wythnos, a rhoi go go-iawn iddi. Pa mor dda oedd Bangor dydd Sadwrn diwethaf, roeddynt yr un mor sal nos Wener.

Fawr o gysur i Llangefni glywed os wnawn nhw chwarae fel'na bob wythnos mi fyddant yn saff yn y gynghriair, Ond mae'n hollol wir.

Roedd Bangor ar y llaw arall, yn amlwg wedi blino'n lan. Roedd y coesau'n flinedig, ond roedd yr ymenydd yr run mor flinedig, ac yn amlwg yn dim oedd wedi rhedeg allan o syniadau ar ol wythnos ddigon hegar.

Y gwir enillydd oedd Uwchgynghrair Cymru, a cefnogwyr y Gogledd Orllewin. Pam na all bob gem fod fel'na? Gawn ni 800 o gefnogwyr i bob gem plis?

( Tynnwyd y fideo gan wefan y City Blues www.cityblues.co.uk )

Tuesday, 27 November 2007

Monday, 26 November 2007

Whoo-hoo!


Mi fysa'n hollol esgeulus ar fy rhan i beidio son am yr wythnos sydd newydd basio o swfbwynt cefnogwr Cymru. Roedd gem gyfartal yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn ganlyniad hollol dderbyniol, yn arbennig wrth gysidro natur y canlyniad a pha mor isel oedd pawb cyn y gem.
Nos Fercher daeth gem gyfartal arall allan yn Frankfurt. Roeddwn yn hollol 'gutted' wedi methu mynd allan i Frankfurt, roedd cyfuniad o amgylchiadau personol a methu ail-drefnu'r teithio o fewn pris rhesymol wedi rhoi stop ar hynny. Fe ddilynais y gem mewn Hostel yn Budapest drwy gyfuniad o wefan y BBC a negesfwrdd OnetouchFootball. Stori hir! O leia bydd trip arall yn cael ei drefnu i'r Almaen o fewn 2 flynedd diolch i ddewisiadau Fifa ddoe.

Er hynny, does ddim os gen i mai arwyr yr wythnos ydi'r tim dan-21. Dau ganlyniad gwych yn erbyn Bosnia a Ffrainc wedi gwneud y posibilrwydd o gyrraedd Sweden 2009 yn un go-iawn. Er hynny, mae rhaid enill y grwp neu fod ymysg y pedwar ail-orau i gyrraedd y gemau ail-gyfle. Bydd 7 tim yn ymuno a'r trefnwyr ym Mis Mehefin 2009. Y Blydi Play-off's ma....

Am wythnos gwych, a dwi heb hyd yn oed son am yr hwyl a gafwyd b'nawn Sadwrn yn gwylio Bangor yn y Belle Vue eto!!

Tuesday, 13 November 2007

Yr Alltudion


Mae hi wastad yn ddadl rhwng cefnogwyr Uwchgynghrair Cymru, a'r alltudion, ynglyn a pha system yw'r gorau. Fyddai cefgnogwyr Casnewydd neu Merthyr Tydfil yn siwr o ddadlau fod bod yn rhan o un o systemau gorau'r Byd a chael cyfle yng Nghwpan F.A Lloegr werth chwarae du allan i furiau eich gwlad. Byddai'r rheiny sydd o fewn Cymdeithas Bel-Droed, ar y llaw arall, yn dadlau fod Uwchgynghrair Cymru wedi golygu llawer iawn mwy o sylw i fwyafrif o'i glybiau, ynghyd a rhaglenni teledu cyson a'r cyfle i chwarae yn Ewrop bob tymor.

Mae'n ddadl ddi-ddiwedd, ac eithaf diflas ar adegau. Yr unig ffon fesur sydd ganddom ar gyfer cymharu timau domestig Cymru, a'r timau 'Cymreig' eraill, ydi canlyniadau Cwpan Cenedlaethol Cymru.

Yn ddiweddar, wnaeth Casnewydd guro Bangor o 1-0 ar nos Fawrth ar Barc Spytty. Mae'n eithaf amlwg felly fod Bangor o dan anfantais o'r cychwyn, gyda thaith hir lawr i'r de ar ol hanner diwrnod o waith, mewn sawl achos. Ond y canlyniad sy'n bwysig ar ddiwedd y dydd.

Roedd yn stori ddigon tebyg llynedd gyda Casnewydd yn curo dau Glwb o'r Uwchgynghrair ar eu ffordd i'r rownd derfynnol, lle buont golli i T.N.S, mewn gem eitha un ochrog i'r Seintiau. Fe aethwyd a Derwyddon Cefn Newi i amser ychwanegol cyn i Sam o'Sullivan sgorio i selio'r fuddugoliaeth o 2-1. I raddau, mae hyn yn is-raddio dadl Bangor gynt, er fod y Derwyddon yn dim cymharol wan.

Yn y rownd gyn-derfynnol, aeth hon hefyd i amser ychwanegol cyn i Jason Bowen sgorio i enill, eto, 2 - 1.

Y tro diwethaf i glwb o'r Uwchgynghrair eu trechu (heblaw am T.N.S), oedd Caernarfon yng nghystydleuaeth 2004/05. Sgoriodd Mark Evans unig gol y gem i fynd a'r Cofis drwodd ar yr Oval. Hon oedd y tymor cyntaf heb y system grwpiau. Y tymor blaenorol, y canlyniadau oedd:


30 Medi 2003 Cei Conna 1-1 Casnewydd
7 Hydref 2003 Y Rhyl 1-0 Casnewydd
15 Hydref 2003 Casnewydd 2-0 Lido Afan
4 Tachwedd 2003 Lido Afan 2-5 Casnewydd
12 Tachwedd 2003 Casnewydd 1-1 Cei Conna
17 Tachwedd 2003 Casnewydd 3-0 Y Rhyl

Ar y cyfan, rhaid dweud fod Casnewydd wedi cael y gorau, er nad oes rhyw lawer iawn ynddi yn y pendraw. Rhydd i pawb ei farn am wn i, ond dwi'm yn credu fod yr ystadegau uchod yn profi rhyw lawer iawn. Rhaid i'r hen ddadl fynd yn ei flaen mae arna'i ofn!

Monday, 29 October 2007

Dowch yn llu!


Cefais ddychwelyd i Ffordd Ffarrar am y tro cyntaf ers ychydig wythnosau ar gyfer y gem Uwchgynghrair yn erbyn Porthmadog, b'nawn Sadwrn. Rhaid i mi ddweud fod Port yn edrych yn dim sydd am godi fynnu'r tabl o dan reolaeth Viv Williams unwaith eto, er iddynt golli o 2-0 yn y diwedd un.

Yr un hen gwestiynnau ynglyn a rheolaeth Clayton Blackmore a ddaeth i'r fei, gyda diffyg paratoi ar gyfer gemau ac o sgil hynny, diffyg ffitrwydd, yn amlwg yn y chwaraewyr yn ol y rheolwr dros-dro newydd. Rhywbeth tebyg gafodd ei grybwyll ym Mangor ar ol i Bleasdale gymryd y llyw. Yn sicr wnaeth o ddim dysgu hynny gan Sir Alex ym Manchester United!

Un peth eitha calonogol, ar y cyfan, oedd tyrfeydd y penwythnos. Roedd dros 500 yn gwylio gem Llanelli, Nos Wener, a bron i 500 ar Ffordd Ffarrar dydd Sadwrn. Roedd bron i 400 ar Blas Kynaston nos Wener ar gyfer y gem rhwng y Derwyddon a'r Rhyl, a thorf o 322 rhwng Hwlffordd a'r Drenewydd. Dwi'n credu fod hyn yn ddigon i brofi fod mwy o gemau ar Nos Wener a gwahanol fentrau ar gyfer denu teuluoedd yn gallu gweithio.

Yn anffodus, yn groes i'r syniad hwnnw, dim ond 92 o bobol oedd ar y Maes Awyr b'nawn Sadwrn i wylio Airbus Brychdyn yn erbyn Caernarfon. Iawn, ddim y gem mwyaf disglair a chwaraewyd erioed, ond 92? Mae timau fel Caergybi yn denu o leiaf 200 ar gyfer bob gem mewn cynghrair is. Mae Llangefni yn denu 250 bob gem, a hwythau yn is na Airbus yn y tabl. Mae Airbus wedi bod yn y gynghrair sawl tymor erbyn hyn, a wedi newid enw'r tim i geisio adenill mwy o gefnogaeth lleol. Yn amlwg dydi hyn heb weithio, a mae angen gofyn os yw trigolion lleol yr ardal yn haeddu lle yn Uwchghynghrair Cymru? Yn sicr mae digon o dimau gyda chefnogaeth golew yn fwy na pharod i gymryd eu lle.

Tuesday, 9 October 2007

Y Bari v Caernarfon

Dyma glip o gem Y Bari yn eu hanterth, yn erbyn Caernarfon yn y Cynghrair Cenedlaethol 26/01/1997. Mae'n ddifyr cymharu tim y Barri ar y pryd, i rai TNS a Llanelli. Pa un ydi'r cryfaf?

Friday, 5 October 2007

TNS v Rhyl eto!


Fe gefais fy synnu rhywfaint gyda ymateb rhai aelodau o fwrdd y Gymdeithas Bel-droed ynglyn a chytundeb darlledu newydd y Gymdeithas gyda S4C. Golyga'r gytundeb newydd yma fod gan S4C yr hawl i ddarlledu gemau rhyngwladol Cymru yn eu cyfanrwydd ar ol y gic olaf, a hawliau ecsgliwsif i Uwchgynghrair a Chwpan Cymru.
Onid yw'n ddyletswydd ar y Gynghrair i sicrhau eu bod yn setlo ar y cytundeb sy'n cynnig y mwyaf o sylw i'r Gynghrair, a mae'n amlwg mai cytundeb S4C oedd hwnnw. Roedd cytubdeb S4C yn gaddo dangos dwywaith y gemau byw a oedd y cynnig arall oedd ar y bwrdd, sef un BBC Cymru, yn ei gynnig. Pa ddewis arall oedd yna?
Erbyn hyn mae posib gwylio S4C unrhywle ym Mhrydain drwy deledu Digidol. Mae posib gwneud hynny drwy BBC2W hefyd, ond mae'n ddipyn mwy tebygol dod ar draws gem os yw ar Sianel 184 na sianel 900 does bosib? Oes, mae na lot o gefnogwyr Peldroed yn ddi-Gymraeg, ond os ydych yn ffan o'r cynnyrch sydd ar gael, does bosib nad ydyw iaith y sylwebaeth yn gymaint o broblem a hynny?

Friday, 28 September 2007

Parhau gyda'r Podlediadau

Dwi wedi bod yn tyrchu'n ddyfnach i fyd y Podlediadau a wedi darganfod mwy o rai gwych. Er fod rhai blynyddoedd wedi mynd ers eu dyddiau ar Talksport, mae'r cefnogwr Millwall, Danny Baker, a'r cefnogwr Spurs, Danny Kelly, wedi dychwelyd i greu Podlediad wythnosol. Mae nhw wir yn wych, ac yn sicr gwerth gwrando arnynt. Mae'r manylion ar sut i lawrlwytho'r sioeau (unai drwy iTunes neu lawrlwytho o'r We) ar gael drwy ymweld a'u gwefan.

Rhaglen arall fyddai'n hoff o wrando arni ydi'r Spurs Show gyda Phil Cornwell, ond beryg fydd hwnnw ddim o ddiddordeb i'r mwyafrif ohonoch!

Gobeithio fod y Cynghrair Cenedlaethol yn bwriadu parhau gyda'u Podlediadau. Roedd yn syniad da llynedd ac yn ddigon difyr ar adegau.

Monday, 24 September 2007

Ar yr iPod!

Dwi wastad yn falch o weld mwy o gynnwys Peldroed ar gael drwy'r Gymraeg, ac enghraifft o hynny ydi podlediad newydd 'Ar y Marc' BBC Radio Cymru. Gan mod i lawer rhy ddiog i godi am 8:30 bore Sadwrn, mae cyfle i wrando ar y rhaglen unwaith eto Dydd Llun ac yna y Podlediad 'bonws' ganol wythnos yn syniad gwych. Rhowch dro iddi, mae'r ddolen i wrando arnynt yma.

Rhag ofn nad ydych erioed wedi'i weld o'r blaen, ac yn meddwl fy mod yn hollol wallgof yn awgrymmu gol Dalian Atkinson fel yr un orau erioed, dyma hi unwaith eto:Ar ol gwrando ar y Podlediad byddwch yn gwybod be rwyf yn son amdani. Dwi wrth fy modd efo gol yna am rhyw reswm!

Friday, 14 September 2007

Tosh yn taro'n Nol


Ar ol siom nos Sadwrn (y perfformiad yn fwy na'r canlyniad), roedd hi'n wych gweld carfan Cymru yn taro nol mewn ffordd mor drawiadol nos Fercher yn erbyn Slofacia. Roedd Craig Bellamy yn wych, ac fe af mor bell a dweud mai dyna'i berfformiad gorau yng Nghrys Coch Cymru. Un cwestiwn sy'n fy mhoeni i ydi pam fod Robbie Savage wedi bod mor ddistaw yn ddiweddar?!

Monday, 3 September 2007

Nostalgia

Dwi'n credu fod pawb yn cyrraedd oed pan oedd popeth yn well yn y gorffenol. Er gwell neu gwath, dwi'n credu fy mod wedi cyrraedd y pwynt yma yn 23 oed. Dwi wedi bod ar Youtube yn ddiweddar yn chwilio ar glipiau Peldroed o'm mhlentyd, a beth oedd yn fy nifyrru fwyaf oedd sut mae darlledu Peldroed wedi newid.
Fe gefon ni Sky acw yn ty ni pan oeddwn tua 1993, a finnau tua 9 oed. Roedd yn gyfuniad o Dad ei eisiau ar gyfer y Peldroed, finna ar gyfer y Peldroed a'r Reslo, a'n chwar ar gyfer y rhaglenni Plant fwya tebyg. Dwi'm yn credu i mi weld dim o dymor cyntaf yr Uwchgynghrair Cyntaf, ond rhywbeth fel hyn dwi'n ei gofio o'r darllediadau cynnar ar Sky Sports. (Ymddiheuriadau am safon y llun, ond mae hwn yn nostalgia pur i mi!)


Y Twrnament go iawn cyntaf a wnes ei wylio o'r dechrau i'r diwedd oedd USA '94. Er fod gen i frith gof o Italia 90, roedd yr holl gynnwrf yn yr Ysgol a.y.b ar y pryd yn wych. Pawb yn cefnogi Iwerddon A tim arall. Dwi'n credu mai yma y cychwynais gefnogi'r UDA, parthed sy'n achosi i mi eu cefnogi ymhob twrnament ers hynny (gan fod Cymru heb gyrraedd yr 'run hyd yn hyn). Dwi wedi gweld ymgais ITV, ond dwi'm yn ei gofio'n rhy dda. Dwi yn cofio ymgais y BBC serch hynny.


Yna daeth Cwpan y Byd 98, a roedd ymdrech ITV y tro yma yn wych. Llawer iawn gwell gen i na ymgais y BBC i fod yn fwy cwl na chwl.


Dwi am adael chi am y nostalgia trip yma efo'r agoriad i Match of the Day. Does dim gwell!

Sunday, 2 September 2007

Rhys Williams

Mae Rhys Williams o Middelsbrough wedi tynnu allan o chwarae dros tim Dan 21 Cymru yn erbyn Ffrainc. Gobeithio nad yw hyn yn golygu fod y llanc sy'n gymwys i chwarae dros Cymru, Lloegr, India ac Awstralia wedi newid ei feddwl, neu wedi derbyn cynnig gwell....

Thursday, 30 August 2007

Mae Peldroed Affrica wedi Datblygu Chydig!

Rhan o Hanes Cwpan y Byd bellach...

Tyfa i Fynnu Paul

Daeth newyddion siomedig heddiw fod Paul Parry o glwb Caerdydd wedi gwrthod ymuno a charfan John Toshack ar gyfer y gemau yn erbyn yr Almaen a Slofica, ynghyd a unrhyw gemau yn y dyfodol agos.

Yn bersonol i mi, credaf ei fod yn benderfyniad dwl iawn gan Parry. Mae'n 27 oed rwan ac felly os oes problem ganddo gyda Toshack, bydd yn ei 30'au mwy na thebyg cyn i unrhyw un newydd gymryd y swydd. Felly mae Paul Parry wedi taflu ei yrfa rhyngwladol ei hun i'r sbwriel i bob pwrpas. A fyddai rhywyn fel Kevin Nolan o Bolton yn gwneud penderfyniad tebyg, er nad yw'n cael ei bigo ar gyfer tim Lloegr? Rhaid i mi ddweud fy mod yn cytuno'n llwyr gyda sylwadau Jason Perry, mae linc iddo yma:
http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/internationals/6969962.stm

Wednesday, 29 August 2007

Brechdan Corgimwch?


Yn ol i Gae'r Ysgol Bodedern fu fy ffawd Dydd Sadwrn ar gyfer gem arall yn y Cynghrair Undebol. Y tro yma, Llandudno oedd yr ymelwyr a gwelwyd crasfa go iawn wrth iddynt ddychlwelyd yn ol dros yr A55 gyda Thriphwynt a phedair Gol i'w henw. Prynhawn siomedig ym Modedern, a gobithio bydd canlyniad gwell heno yn erbyn Llanfairpwll, er nad ydwyf yn gallu bod yn bresennol.
Yna Dydd Sul, fe es i amgylchedd ychydig yn wahanol, sef i Old Trafford i weld Manchester United yn erbyn Spurs. Yn dilyn chydig o anffawd gyda'r tocynnau, fe gefais a fy met i fewn mewn da bryd erbyn y cic gyntaf (yn y llecyn ar gyfer cefnogwyr yr ymwelwyr wrth gwrs). Mae Old Trafford ei hun yn glamp o stadiwm ac er fy mod wedi bod yno o'r blaen, dwi'n rhyfeddu wrth faint y lle. Yr unig beth sy'n ei adael i lawr ydi un eisteddle sydd dipyn hynach a llai na'r gweddill (h.y, eisteddle ni!). Dydi o ddim yn faes Peldroed traddodiadol fel y cyfryw, fel Parc Goodison neu i raddau White Hart Lane, lle mae strydoedd o dai o'i amgylch a.y.b. Ond mae yn daclus iawn gyda phob adeilad yn amlwg gyda chyfarwyddiadau ymhobman.

Beth oedd yn siomedig, ac yn enghraifft o beth sydd wedi digwydd i beldroed dros y ddegawd neu mwy diwethaf, oedd y nifer o bobol oedd yno sy'n amlwg ddim yn ymwelwyr cyson. Roedd na gymaint o bobol yno yn y maes ei hun yn ystod y gem yn tynnu llyniau o'u gilydd a llawer yn amlwg wedi hedfan yno o wledydd amryw ar gyfer dweud eu bod wedi bod mewn gem Uwchgynghrair Lloegr. Ond am wn i, dyna mae llawer o'r clybiau eisiau'u weld yn digwydd fwy cyson. Pa glwb sydd angen y teip o ffan sy'n canu caneuon (o bosib ddigon amheus ar adegau) ac yn sefyll i fynnu drwy'r gem, pan mae posib cael cefnogwyr wneith gau eu ceg ac eistedd lawr yn daclus ac yno ar gyfer y 'Spectacle' yn hytrach na'r gem ei hun? Tua £40 ydi tocynnau heddiw, ond beth yw'r dyfodol? Mae'r clybiau wedi dwblu eu incwm o'r hawliau darlledu tramor ar gyfer eleni, ond dal i godi wnaiff y prisiau. Mae angen gofyn pam weithiau, a'i ar gyfer rhesymau ariannol yntau rhesymau diwyllianol y mae'r prisiau'n parhau i godi?

Mae'n gysur fydd wastad gennym ein system Beldroed ein hunain yng Nghymru. Mae na rywbeth ddigon rhamantus am sefyll ar Deras St Paul ar Ffordd Ffarrar yn y glaw weithiau yn does?

Thursday, 23 August 2007

Glantraeth v Bodedern

Un o fy hoff feysydd yn y Cynghrair Undebol ydi un Glantraeth. Dwi ddim yn berffaith siwr pam, ond mwy na thebyg fod y ffaith fod mwyafrif un ochr o fy nheulu yn dod o'r cyffuniau yn help yn y mater. Mae'r maes ei hun wedi'i leoli rhwng pentrefi Malltraeth a Bethel yn Bodorgan, Ynys Mon, ar dir Bwyty Glantraeth. Clwb eithaf nomaidaidd ydi Glantraeth felly yn y bon, yn denu cefnogaeth Ffermwyr ac Amaethyddwyr cyfagos ar y cyfan, hyd y gwela'i.

Mae'n faes digon smart gydag un eisteddle yn dal rhyw 70 o gefnogwyr, a rhyw sylfaen sy'n edrych fel sied Wartheg yn dwblu fel rhyw fath o loches rhag y glaw. Mae'r clwb yn lwcus mewn un ffordd nad oes angen poeni am adeiladu unrhyw strwythurau fel toiledau na 'Clubhouse' gan fod y cyfleusterau yma dafliad carreg i ffwrdd yn y bwyty/tafarn ei hun.

Fe gefais y cyfle i ymweld a'r rhan yma o'r byd oherwydd i Boded deithio yma ar gyfer ein ail gem o'r tymor, neithiwr. Ar noson ddigon braf fe orffennodd y gem yn ddi-sgor, canlyniad reit addawol ar y cyfan. Pan yn cysidro fod Boded lawr i 10 dyn ar ol 20 munud o chwarae, a fod Glan yn draddodiadol yn un o'r ceffylau blaen yn y gynghrair, fe wnai gymryd canlyniad o'r fath rhyw ddiwrnod! Llandudno sydd i ddod nesaf, Prynhawn Sadwrn. Mi fysa canlyniad reit tebyg yn ddigon derbynniol mae rhaid i mi gyfaddef.

Monday, 20 August 2007

2007/08 Wedi Cychwyn

Roedd yn benwythnos Peldroed digon difyr ar y cyfan. Dydd Sadwrn fues yn gwylio Bodedern yn erbyn Dinbych ym Mhenwythnos agoriadol Cynghrair Undebol y Gogledd. Yn dilyn patrwm yr 'Haf' yma, wnaeth hi fwrw glaw mwy na lai drwy'r gem, ond wnaeth y cae ddal yn dda iawn heb dorri. Mae llawer o ddiolch am hynny i Huw sef prif 'Groundsman' y Clwb.
Roedd gan Dinbych ambell i enw cyfarwydd fel Kenny Burgess, Tommy Harrison a Mark Orme yn eu mysg, ond wnaethon nhw'm dod fewn i'r gem o gwbl yn yr hanner cyntaf. Roedden nhw eithaf lwcus i fynd fewn i'r egwyl ond un gol tu ol iddi, ond daethant yn ol yn gryfach yn yr ail i sgorio'n hwyr i wneud gem gyfartal ohoni. Dim rhy ddrwg o safbwynt Boded, ond braidd yn siomedig i ildio gol mor hwyr mewn i'r gem. Mae gem ddarbi bwysig i ddod Nos Fercher yn erbyn Glantraeth (ia, yr run Nos Fercher a mae Cymru'n chwarae allan ym Mwlgaria!).

Siom oedd gem gyntaf Llangefni yn yr Uwchgynghrair. Wrth gwrs, doeddwm i'm yn bresenol yn y gem, ond yn ol y rheiny oedd yno, mae lot o waith i'w wneud. Cefais hwyl wrth glywed Brian Owen (neu Bri Boded fel adnabyddir yn lleol) yn darogan y gall Cefni orffen mewn safle Cwpan Cenedlaethol ar ddiwedd y tymor. Anodd gen i gredu hynny yn bersonol!

Mae'r newyddion wedi cyrraedd bydd Cyrmu yn gorfod gwneud heb Bellamy a Koumas nos Fercher. Yn bersonol, dwi ddim rhy siomedig am hynny. Mae hon yn gyfle euraidd i Eastwood a/neu Bellamy roi cur-pen go iawn i Toshack ynglyn a'r rheng flaen, a mae hefyd yn gyfle i rywyn gymryd y fantell am safle ynghanol y Cae. Hon yw'r gem gyntaf ers sbel heb y ddau Carl yn ran o'r garfan, a felly o bosib fod gen rhywyn fel Mark Jones gymryd y fantell yn eu habsenoldeb. David Vaughan i lenwi esgidiau (mawr iawn) Giggs ar y chwith hefyd o bosib?

Friday, 17 August 2007

Brasil a Chymru

Wedi dod ar draws y Fideo ddiddorol yma o deledu Brasil dwi'n cymryd. Yn gyntaf mae'n son am hanes Cymru yn erbyn Brasil, ac yna uchafbwyntiau o'r gem diweddar a chwaraewyd yn Llundain. Mwynhewch!

Wednesday, 8 August 2007

Dydi Darogan yn Hwyl?


Mae Cwmni Coral wedi postio'r 'odds' yma ynglyn a phwy enillith Uwchgynghrair Cymru eleni, a mae'n gwneud darllen difyr a gwneud y lleiaf. Wrth gwrs, barn ydi popeth yr adeg yma o flwyddyn, ond mae lle i anghytuno gyda barn y cwmni.

Llanelli i orffen uwchben y Rhyl?
Derwyddon Cefn Newi i orffen ar y gwaelod?
LLangefni a Castell Nedd i orffen uwchben Caersws?


TNS 8/11
Llanelli 11/4
Rhyl 7/2
Bangor 12/1
Welshpool 22/1
Aberystwyth 33/1
Carmarthen 33/1
Newtown 33/1
Port Talbot 33/1
Connah's Quay 50/1
Porthmadog 66/1
Haverfordwest 80/1
Caernarfon 100/1
Llangefni 100/1
Neath 100/1
Airbus UK 150/1
Caersws 150/1
Newi Cefn Druids 150/1

Dyma fy marn i o sut eith y tymor ar gyfer yr 18 clwb yn y Gynghrair:

Aberystwyth (7fed) : Wedi cael Haf distaw yn y farchnad am chwaraewyr, hyd y gwelaf i. Canol-tabl uchel dywedwn i, os na mae'u chwaraewyr pwysig fel Bari Morgan yn cael tymor eithriadol.

Airbus UK Brychdyn (18fed): Tymor anodd i'r tim o Frychdyn ddywedwn i. Heb ddod a llawer i fewn i'r garfan dros y tymor, ac yn edrych fel y tymor y ddychwelan nhw i'r Cynghrair Undebol.

Bangor (4ydd): Neville Powell yn cymyd drosodd tim gaeth tymor sigledig llynedd. Cychwyn gwael iawn o dan reolaeth Clayton Blackmore, ond Steve Bleasdale yn dod ac ychydig o broffesiynoldeb i'r garfan. Mwyafrif carfan y llynedd wedi'i gadw, ond a all Tommy Mutton ac Ashley Stott lenwi esgidiau'r anfarwol Jiws?

Caersws (14eg) : Penodiad diddorol i ddod a Mike Barton o Gegidfa a Dave Taylor o Fwcle i fewn. Wedi arwyddo un neu ddau chwaraewr profiadol, ond fydd colled Mickey Evans yn un aruthrol.

Caernarfon (15fed): Wedi colli Chris Jones i Langefni, a chawn nhw broblemmau darganfod cefn y rhwyd. Y chwaraewyr newydd o bwys wedi dod o ail garfan Vauxhall Motors ac am gael tymor anodd arall. Gwybodaeth O'Shaugnessey am y gem am fod yn ddigon i'w hachub am dymor arall, serch hynny.

Caerfyrddin (9fed): Wedi colli Kaid Mohammed i Swindon a heb gael neb yn ei le eto. Rhaid iddynt gael siom canlyniad Brann allan o'u system mor fuan a sy'n bosib, ond Mark Aizlewood yn ran o'r staff i ddod a Phroffesiynoldeb i'r garfan. Deryn Brace gyda chydig i'w brofi hefyd.

Castell Nedd (17fed): Newydd ddyfodiaid arall i'r Gynghrair. Neb i'w weld yn gwybod llawer am y clwb, ond credaf eu bod mewn gwell stad na'r oedd Cwins y Grange ddwy flynedd yn ol. Diffyg Profiad ar y lefel yma am gostio'n ddrud iddynt o bosib?

Cei Conna (11eg): Tymor gyntaf Jim Hackett wrth y llyw. Mae ganddo dasg anodd ar stadiwm Glannau Dyfrdwy gyda cnewyllyn y garfan wedi symud i Fangor. Mae ganddo dasg anodd siapio tim cryf o be sydd ganddo ar ol. Wedi arwyddo rhai chwaraewyr ifanc o Gaer lle'r oedd arfer bod, ac bydd cadw Chris Williams rhag crafangau Nev Powell yn hwb iddo.

Derwyddon Cefn NEWI (13eg): Er fod gan Wayne Phillips brofiad gyda Caernarfon, tim rheolaeth eitha di-brofiad sydd gan y Derwyddon ar y cyfan. Ricky Evans yn gaffaeliad mawr i'r clwb, ond a oes gan Lee Jones a Wayne Phillips gymeriadau ddigon cryf i ddod a'r gorau allan ohono? Tim arall sydd am gael trafferth sgorio goliau os nad yw Heverin ar ei orau.

Y Drenewydd (8fed): Marc Lloyd Williams wedi arwyddo i'r clwb, felly mae goliau ar barc Latham bron yn sicr. Cawn dymor go-dda yn fy marn i, gyda'r amddiffynwr addawol Craig Williams i barhau i ddenu llygaid y sgowtiaid.

Hwlffordd (10fed): Mae Derek Brazil yn cychwyn ei dymor cynta lawn wrth y llyw yn Hwlffordd, a mae wedi dod a'r tim yn ei flaen yn ddistaw bach. Credaf wnaiff y cynnydd yma barhau eleni.

Llangefni (16fed): Am fod yn dymor anodd i'r hogia newydd. Y tim diwethaf o'r Ynys i ynddangos yn y Gynghrair oedd Bae Cemaes, a oedd erbyn y diwedd yn chwarae tim o fechgyn 16 a 17 oed i lenwi'i tim. YN ffodus, mae Cefni mewn dipyn gwell stad ar ac oddi-ar y maes. O dan reolaeth ofalus Bryan Owen, a wedyn Adie Jones, maen't o'r diwedd wedi enill dyrchafiad. Mi fydd lot o bwysau ar Chris Jones oherwydd ni welaf lawer o goliau yn dod o unigolion heblaw am hwnnw. Rhaid i weddil y garfan wnaud y cam i fynnu'n sydyn i sefyll unwhyw siawns o dymor arall yn yr Uwchgynghrair.

Llanelli (3ydd): Fy mhroffwyd i yw fod Llanelli am orffen yn y safle Cwpan Inter-toto eto eleni. Er fod ganddynt chwaraewyr talentog yn eu mysg, a'u statws llawn-amser, nid oes ganddynt broffesiynoldeb y Seintiau Newydd, nac ychwaith ysbryd y Rhyl. Mark Pritchard efo esgidiau mawr Jacob Mingorance i'w llenwi, a mwy o bwysau ar Rhys Griffiths i sgorio goliau.

Port Talbot (6ed): Tymor cyntaf Tony Pennock fel rheolwr, a mae pethau'n edrych yn eithaf addawol ar stadiwm Remax. Gyda'r clwb yn meithrin cytundeb gyda Abertawe i gael menthyg chwaraewyr addawol, ifanc o'r Swans, dylai fod yn dymor eithaf cyfforddus. Bydd trosglwyddiad Lee John i Gasnewydd dros yr Haf, yn ergyd serch hynny.

Porthmadog (12fed): Mi fydd yn anodd gwybod be ddigwyddith i Port eleni. Ar ol blynyddoedd o dan reolaeth Viv Williams ac Osian Roberts, mae rheolwr newydd ar y Traeth. Mae gan yr anfarwol Clayton Blackmore lawer i'w brofi fel rheolwr ar ol cyfnod siomedig ar Ffordd Ffarrar, a mi fydd yn dasg iddo gyfuno dau rol os yw'n penderfynnu parhau i Chwarae, ac yntau yn ei 43ydd blwyddyn. Fawr o newidiadau ar y Traeth dros yr Haf, ac o'r rheiny, mae mwy wedi mynd allan na sydd wedi dod i fewn.

Y Seintiau Newydd (1af): Mae proffesiynoldeb y Seintiau filltiroedd o flaen pawb arall yn y Gynghrair. Mi fydd y rheng flaen o Ronnie Morgan a Mike Wilde yn lond llaw i amddiffynnau lu, a gyda Andy Holden a Steve Beck lawr yr asgelloedd, mae'r tim llawn goliau. Heb eto lenwi esgidiau Steve Evans yn yr amddiffyn, ond gyda goliau lu yn y tim, a oes angen?

Y Trallwng (5ed): Mae Tomi Morgan wedi troi Maes-y-Dre yn le anodd i fynd. Mae ganddo gnewyllyn o hogia Cymraeg a mae ysbryd da yn perthyn i'r garfan. Chwaraewyr fel Gethin Lloyd wedi denu'r llygaid yn y gorffenol, a rwan fod Calvin Davies yn dychwelyd ar ol cyfnod byr gyda'r Rhyl, gwelaf dymor da eto iddynt.

Rhyl (2il): Mae'n argoeli'n tymor da i'r Bechgyn ar y Belle Vue. Mae Hulse wedi arwyddo chwaraewyr profiadol, ac os mae'n gallu perswadio Michael White i arwyddo am y tymor, mae llawer o safon yn perthyn i'r tim. Nid ydynt bellach yn or-ddibynol ar Andy Moran am goliau, a dylai Chris Sharp fod yn ol cyn bo hir. Y Sion yw fod y clwb yn mynd am y bencampwriaeth eleni, ond yn fy marn i, rhaid iddynt setlo am le yng Nghwpan UEFA eto eleni.

Friday, 3 August 2007

Mae Angen Newid

Mae hi'n fwy amlwg nag erioed, fod rhaid newid pethau. Tri allan o'n pedwar cynyrchiolydd allan o Ewrop ar y rheol Goliau oddi-cartref. Pa mor anlwcus all un gwlad fod yn Ewrop?! Rydym yn son yn y fan hyn am ddau glwb llawn-amser, ac un rhan-amser, gyda llond dwrn o gemau cyfeillgar yn erbyn timau di-nod yn Lloegr (gan amlaf) yn mynd allan i Ewrop gyda disgwyliadau Cymru gyda nhw. Sut mae modd cystadlu dywedwch?
Mae'r un hen ddadl yn cael ei roi ger-bron o hyd, mai gem i'r Gaeaf ydi Pel Droed a.y.b. Mae'n amlwg felly fod y ddadl dros fabwysiadu tymor debyg i Weriniaeth Iwerddon wedi'i golli am ddegawd o leiaf. Ond, a ydi hynny'n golygu fod rhaid i bopeth arall aros yn ei unfan?

Credaf fod hi'n deg dweud nad ydi'r Gynghrair, na'r pyramid odani ychwaith, yn cael y gefnogaeth eithaf gan y Gymdeithas Beldroed yng Nghymru. Mae'r ffaith os mai ddiffyg arian ac adnoddau, neu ystyfnigrwydd rhoi arian ac adnoddau yw'r rheswm pennaf, i fynnu i chi. Ond y gwir plaen ydi for rhaid i'n clybiau gymryd y mantell ar bennau'i hunain, ac nid o reidrwydd gyda chefnogaeth y Gymdeithas bob amser.

Fy syniad i ydi i'r Gynghrair gychwyn ar ddechrau Mis Gorffenaf, hynny yw bob Cynghrair yng Nghymru newid ei galendr yn raddol i gychwyn yn gynt. Mi fasa hyn yn gweithio ar ddwy lefel. Yn gyntaf, buasai Peldroed yn cael ei chwarae ym Misoedd prysuraf yr Haf. Doedd ond angen bod yn gem Rhyl v Haka pythefnos yn ol i ddod i'r casgliad bod canoedd o ymwelwyr a oedd digwydd bod yn yr ardal, wedi mynychu'r gem. Os fysai hyd yn oed hanner y rheiny yn mynd i weld gem Rhyl yn y gynghrair, does dim rheswm pam na ddylai torf arferol gael ei chwyddo o gant neu fwy yn ystod y mis neu ddau agoriadol, o leiaf.

Wrth gwrs, byddai'n clybiau mewn gwell stad i fynd allan i Ewrop hefyd. Yn sicr i chi byddai 2-3 gem gynghrair o dan y belt yn gangwaith gwell na gemau cyfeillgar yn unig, yn erbyn Poulton Victoria a'u tebyg, fel sy'n dueddol o ddigwydd ar y funud. Pwy a wyr? O bosib y byddai'r Rhyl wedi sgorio un neu ddwy ychwanegol yn erbyn Haka yn eu cymal gartref, gyda chydig mwy o ffitrwydd a mwy o gemau cystydleuol wedi'i chwarae.

Bysa hefyd yn rhoi dewis i'r Cynghreiriau gwahanol, i be i wneud am weddill y tymor. O bosib byddai rhai yn hoff o weld seibiant yn ystod y gaeaf, o bosib yn ystod mis Ionawr. Bysai modd i'r gemau mawr sy'n cymryd lle Dros y Dolig a'r Flwyddyn Newydd fod yn rhywfath o ddiweddglo ar haner cynta'r tymor. Yn sicr byddai hyn yn golygu fod llai o gemau yn cael eu gohirio oherwydd y tywydd, gan na fyddai na Beldroed yn cael eu chwarae yn ystod un o fisoedd mwya' garw y flwyddyn. Dewis arall byddai gorffen y tymor yn gynt, mis Mawrth o bosib.

Mae na ddigon o opsiynau ar gael ar sut i newid pethau. Yn amlwg, mae safon yn chwarae rhan enfawr mewn pam nad ydi'n timoedd yn mynd yn bellach yn Ewrop. Buasai Caerfyrddin byth wedi mentro i'r ail rownd, pwy bynnag pryd chwaraewyd y ddau Gem, er enghraifft. Ond o leiaf dylid rhoi siawns teg i'n cynyrchiolwyr. Dydi gwneud dim byd ddim yn opsiwn mae arna'i ofn.

Tuesday, 24 July 2007

Adeg yna'r FlwyddynFe ymwelais a Chae Bob Parri, Llangefni heno i weld sut siap sydd ar eu paratoadau ar gyfer eu tymor cyntaf yn Uwchgynghrair Cymru. Yr ymwelwyr oedd tim ifanc o Academi yr Amwythig, nad oeddwn yn gyfarwydd ac unrhyw un ohonynt. Er hynny, roedd y chwraewyr ifanc, di-brofiad yma yn dechnegol iawn yn eu chwarae. Dyna am wn i oedd yn dangos fwyaf heno. Gydag eithriad Osian Roberts o Porthmadog gynt, dwi'n anmau faint o bwyslais sydd ar y chwarae technegol, yn hytrach na chryfder, wrth baratoi'r ifanc ar gyfer gyrfa yn ein clybiau Cymreig. Er, i fod yn deg, gyda safon rhai caeau Uwchgynghrair Cymru yn ystod Misoedd y gaeaf, a oes syndod pam?

Mae timau llawer gwaeth na Llangefni wedi cadw'u statws yn y Cynghrair Cenedlaethol, a synnwn i ddim gweld Cefni yn aros i fynnu yn eithaf cyfforddus. Fy unig mhryder i am y tim yw eu diffyg profiad ar y lefel yma, ar y wyneb o leiaf. Dros sgwrs efo met i mi sy'n gefnogwr brwd o'r Clwb, daeth yn amlwg i mi bod mwy na'r disgwyl wedi bod yma o'r blaen. Dylan Owen (Caernarfon a'r Rhyl gynt), Chris Jones (Caernarfon), Graham Austin (Bae Cemaes a'r Rhyl), Ywain Gwynedd (Port) ond o dop fy mhen. Yn ogystal, does dim posib di-ystyrru dylanwad Adie Jones dros ei garfan gymharol ifanc, mi fydd ei brofiad o'n hanfodol yn y tymor cyntaf pwysig hon.

Ond o Glwb sy'n edrych ymlaen i'w tymor cyntaf ar y lefel hon, mae clwb arall sydd wedi gwneud yn oll o'r blaen, yn edrych ymlaen at siwrnae lawr ffordd tra wahanol. Am y tro cyntaf ers i'r Bari drechu Shamkir (ew, mae'n swnio mor bell yn ol rwan), mae clwb o Gymru efo siawns realistig o gyrraedd ail rownd rhagbrofol Cynghrair y Pencampwyr. Dwi yn pryderu nad ydym wedi gweld Ventspils ar ei gorau yr wythnos diwethaf, a gyda buddogoliaeth o 2-0 yn erbyn Blackpool o'r Bencampwriaeth o dan eu belt Dydd Sadwrn, dwi'n ofni'r gwaethaf.

Friday, 20 July 2007

Dim Blues ar y Belle VueMi fyswn yn gallu cychwyn y pwtyn yma drwy son am yr uffern o siwrnae tren a gefais ar y ffordd i, ac adref o'r Rhyl neithiwr. Ond dydi'r pobol meddw ar y ffordd yno, na'r gohiriadau lu a achosodd i mi gyrraedd adref am 12:20 y bore ma ddim mor bwysig a chanlyniad y Lillywhites neithiwr. Ar ol eu buddugoliaeth wych, mae'r Rhyl gam yn nes i gyrraedd ail rownd rhagbrofol Cwpan UEFA. Roeddwn yn diawlio ar y tren yr holl ffordd adref nad oeddwn wedi rhoi pres ar Rhyl i guro, gan fod yr odds reit dda (ymysg pethau eraill).

I fod yn hollol onest, y rheswm na rois arian arni oedd nad oeddwn yn disgwyl hyn ddigwydd o gwbl. Bob blwyddyn fel rheol mi fyddaf yn rhoi arian ar y 3/4 tim Cymreig guro'i gemau, a mwy na lai bob blwyddyn rwyf yn colli arian. Lwc Mul ynde?


Mae'n anodd dadansoddi beth oedd yr union resymau am ganlyniad ddoe. A'i hwn oedd yr un Haka a chwalodd Bangor rhyw 9 mlynedd yn ol ar Ffordd Ffarrar, gyda Marlon Harewood ifanc yn y rheng flaen? Mae safon yr Uwchgynghrair wedi codi rhywfaint ers hynny, ac mae rhaid dweud fod tim Rhyl ddoe yn un gwell na un Bangor yn 1998 a roddwyd at ei gilydd yn sydyn wedi ymadawiad Graeme Sharp. Dyma'r tim a roddwyd allan gan Fangor ar y noson, gem gystydleuol gyntaf i'r mwyafrif chwarae gyda'i gilydd.

L. Williams, G. Williams, Fox, Allen, McGloughlin, Horner, Hilditch, Taylor (sub P. Langley), Ayorinde, Sharratt, McGoona (Wenham)

Ond, heblaw am yr enwog Sammy Ayorinde, sydd efo capiau dros ei wlad (Nigeria) i'w enw, yr unig rai dwi'n eu adnabod heddiw ydi Lee Williams, Mark Allen, Darren Hilditch, a Danny McGoona. Ddim yn garfan a oedd mynd am y bencampwriaeth a dweud y gwir.

Doedd gan Rhyl fawr o Beldroed yn perthyn iddynt chwaith. Lot o beli dros y top, ond dyna ni. Mi weithiodd yn do? Mae'n gweithio i John Hulse, a dyna sy'n bwysig.

Er hyn i gyd, dwnim be oedd Caerfyrddin druan yn ei wneud chwaith. 8-0 gartref? Y peth trist am hyn oll ydi fod canlyniad Caerfyrddin am dynnu coefficient Cymru gyda UEFA os bydded i Rhyl gyrraedd y cymal nesaf.

Mae canlyniadau o'r fath, yn anffodus, yn agor i fynnu'r drafodaeth sy'n codi'i ben bob hyn a hyn, nad yw timau'r Uwchgynghrair yn deilwng i gynyrchioli Cymru yn Ewrop. Dyna fydd cri ambell i gefnogwr Caerdydd ar sawl fforwm dros y dyddiau nesaf, gwyliwch chi.

Wednesday, 18 July 2007

Un troed yn Salzbwrg...

Mae'r Seintiau Newydd, un canlyniad oddiar gyrraedd ail rownd ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr, drwy sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf erioed mewn gem Ewropeaidd. Roedd yn ganlyniad eithaf i'r Seintiau, ond y boen mwyaf fydd y ddau gol oddi cartref a ildwyd yn y buddugoliaeth o dair gol i ddwy. Roedd yn glamp o gem serch hynny, a mwynhais wrando arni ar y Radio dros y we. Dyma'r goliau ohoni, a recordiais yn gynharach:Mae'n anodd gwybod be fydd strategaeth Ken McKenna allan yn Latfia. Ai'r nod fydd cadw pethau'n dynn a chwilio am gol sydyn, yntau mynd amdani i wneud y dasg hyd yn oed anoddach?. Yn sicr fyswn i'm yn licio bod yn esgidiau'r sgowsar hoffus, ddydd Mercher nesaf.

Monday, 16 July 2007

Breuddwyd y Seintiau

Gan ddilyn patrwm blynyddol bellach, mae'r Seintiau Newydd (dwi o hydyn mynnu eu galw'n TNS), yn ein cynyrchioli yng Nghynghrair y Pencampwyr. Fel y soniais eisoes, mae'n gymal anodd i ddod drosti, yn enwedig wrth ystyried mai llond dwrn o gemau cyfeillgar sydd ganddynt fel paratoad.
Er hynny, faint o Wledydd yn Ewrop sydd ddim yn talu sylw Teledu o gwbl i'w cynyrchiolwyr yng Nghwpan pwysicaf y Cyfandir? Er ychydig syndod i chwi oll mae'n debyg, mae Cymru ymysg y rheiny. Cefais gyfle i daro ebost i Nigel Walker, sef pennaeth Chwaraeon BBC Cymru ynglyn a'r anghyfiawner yma, a dyma dranscript ohono.

"I am emailing you to describe my dissapointment to find out there will be no coverage of our Welsh Football representatives in European competition (again) this year. I am not a supporter of any of the clubs in question (namely, TNS, Carmarthen and Rhyl), however it must be questioned why these games are not being broadcast in any way, shape or form. ITV Sport and other Terrestrial channels pay millions to secure the rights to broadcast English and Scottish clubs in Europe, and RTE in Ireland will be broadcasting Derry City's adventures in Europe.

However, why is it that a Public service Broadcaster such as the BBC fail to see that they have as much an obligation to show Welsh Clubs represent us, as they do, to attempt to secure Welsh National Team coverage. Unfortunately, the BBC were unsuccesful in the latter, but in the former, there is no excuse as far as I can see.

An otherwise happy viewer
Gareth Williams "

A dyma'r ymateb:

"Dear Mr Williams,

BBC Wales will not be providing live coverage of the Welsh Premier clubs’ matches in the first qualifying rounds of the Champions League and the UEFA Cup.

We recognise and understand the disappointment surrounding this decision. As you may know, in past years BBC Wales has broadcast selective television coverage of Welsh Premier teams in Europe and this will continue to be our policy. Many factors are taken into consideration including scheduling, attractiveness of the tie, sequence of the legs and, of course, cost before arriving at a decision and on this occasion it was decided not to broadcast the matches on television. However, this will not diminish our interest in the clubs’ progress. We intend to dedicate coverage to the fixtures on our news, radio and new media services.

BBC Wales remains committed to football in Wales at all levels. Wales' away football internationals frequently feature on BBC Wales with both San Marino v Wales and Germany v Wales to be televised in the Autumn (rights for Wales' home matches rest with Sky). We provide weekly coverage on Sportstime and The Back Page on Radio Wales and Camp Lawn on Radio Cymru. We are also responsible for the production of Y Clwb Pel-droed on S4C and our websites in English and Welsh carry extensive coverage of football every day of the week.


Geoff Williams,
Managing Editor, BBC Wales Sport"

Dwi'n deall eu safbwynt o raddau. Allai ddim beio ITV Cymru i'r run graddau oherwydd mai i'r hysbysebwyr mae eu teyrnged. Ond dwi mewn dryswch ynglyn a rol BBC Cymru fel Darlledwr cyhoeddus. Os dydi dangos clybiau ein Cenedl yn ein cynyrchioli yn Ewrop ddim o fewn dyletswyddau darlledwr o'r fath, mae problem enfawr yn rhywle. Mae gan y BBC ymysg eu gweithlu, griw tryw i Beldroed ar y lefel yma. Sydd ond angen gwrando ar y Camp Lawn neu wylio'r Clwb Pel-Droed yn wythnosol i wybod hynny.
Ond ymddengys fod problem, a thybiaf fod cysgod y bel hirgron yn cael ei daflu dros rai yng nghoridorau pwer y gorfforaeth yn rhywle...

Monday, 2 July 2007

Anlwcus Llanelli

Agos iawn oedd Llanelli i chwalu fy mhroffwydoliaeth gynt ynglyn a tim o Gymru yn cyrraedd y rownd nesaf. 6 -6! Pwy fydda wedi meddwl! Diolch i ddiffyg ysbrydoliaeth ein Cyfryngau yng Nghymru, doedd dim modd i mi wylio'r Gem. Ond diawl, mae'n swnio'n wych. Y Clwb eisiau rhyddhau DVD ohoni?!

Friday, 29 June 2007

Sgandinafia'n Galw


Tripiau anodd i Sgandinafia a'r Baltics i weddill Clybiau Cymru'n Ewrop

Cynghrair y Pencampwyr:
TNS v Ventspills (Latfia)

Cwpan UEFA:
FC Haka (Ffindir) v Y Rhyl
Caerfyrddin v SK Brann (Norwy)

Synnwn i ddim gweld pob un o Glybiau Cymru'n colli eu gemau, yn enwedig gyda Llanelli 3-1 i lawr yn barod. Fe wnai ddadlau am Beldroed Haf tan dwi'n groch....

Friday, 22 June 2007

Llanelli yn Ewrop...Mis Mehefin?

Dydd Sul yma, y 24ain o Fehefin, mae tymor Llanelli yn ailddechrau. Maent yn herio FK Vetra yng Nghwpan Intertoto Uefa allan yn Lithwania. Pob lwc iddynt, ond faint o her fydd trechu tim sydd 15 gem i fewn i'w tymor, gyda un gem gyfeillgar yn erbyn Lido Afan gan y Cochion?

Biti nad oes unrhyw uchafbwyntiau na darllediad o'r gem ar unrhyw un o'n sianeli yng Nghymru. Dylai fod yn norm gweld timau Cymru yn ein cynyrchioli yn Ewrop, ar y teledu siawns?

Monday, 21 May 2007

Tim Lled-Broffesiynol Cymru

Bob lwc i'r tim lled-broffesiynol, sy'n teithio allan i ucheldir yr Alban heddiw ar gyfer y twrnament pedair gwlad. Mae'r garfan wedi'i wneud yn bennaf allan o chwaraewyr Cymreig sy'n chwarae yn y Conference, gyda llond dwrn yn chwarae yn Uwchgynghrair Cymru. Y ni ydi'r deiliaid ar hyn o bryd, felly bob lwc iddynt yn eu hymgais i gadw eu gafael arno.

Hwn ydi'r garfan:

Gol
Tony Roberts (Dagenham & Redbridge), Ashley Morris (Merthyr Tydfil)

Amddiffynwyr
Chris Todd (Exeter City), Ian Hillier (Newport County), Paul Keddle, Kris Thomas (Caerfyrddin), Danny Parslow (York City), Gethin Jones (Bath City)

Canol Cae
Adie Harris (Bath City), Chris Holloway (Merthyr Tydfil), Lee John (Port Talbot), Michael Byrne (Northwich Victoria), Chris Venables (Caersws)

Ymosodwyr
Graham Evans (Caersws), Rhys Griffiths (Llanelli), Craig Hughes (Newport County), Chris Moore (Dagenham & Redbridge), Robert Duffy (Oxford United).

Synnu fod dim lle i Sion Edwards o Fangor a Les Davies o Port, ond carfan go-lew yn fy marn i.

Tuesday, 15 May 2007

Be Wna'i Dros yr Haf?

Mae'r tymor Peldroed drosodd. Sgen i'm diddordeb yn Cwpan F.A wythnos nesa na 'We've won it 6 times' . Diolch byth fod dau gem rhyngwladol i edrych ymlaen iddynt! Mae gemau Cymru ar y Cae Ras wastad yn adegau mawr i gefnogwyr y Gogledd, a dylai hi fod yn llawn dop yno. Annwyl Mr. David Collins, plis gawn ni fwy o gemau yn y gogledd?

Yn y cyfamser, dyma uchafbwyntiau'r gem olaf i gymryd lle yno:

Thursday, 19 April 2007

Y Wicipedia Cymraeg

Ymddihuriadau am y diffyg blogio diweddar. Dwi dal mewn galar oherwydd i Bodod golli mwy na un gem ddarbi yn ddiweddar, yn erbyn Glantraeth a Llangefni yn ogystal a colled yn rownd gyn-defynnol Cwpan Arfordir Gogledd Cymru.

Yn ddiweddar dwi wedi bod yn gweithio ar ddiweddaru y Wicipedia Cymraeg gyda gwybodaeth am holl glybiau Cymru. Os ydych yn gefnogwr neu hysbys am Glwb Peldroed o Gymru, boed ar unrhyw lefel, a fyddach yn cysidro rhoi 10 munud o'ch hamser i ddiweddaru, neu chreu eu tudalen Wici? Mae'r Wici Cymraeg yn brosiect gwerth chweil er mwyn lledaenu neges y We Gymraeg, a credaf ei fod yn bwysig cael presenoldeb Pel-Droed gref arni.

Yn Penwythnos yma dwi'n mynd draw i White Hart Lane i wylio Spurs v Arsenal, cyn gwneud y drip faith nos Fawrth i Brestatyn. Pa glown benderfynnodd fyddai'n syniad da i Fodedern deithio i ben arall arfordir Gogledd Cymru i chwarae Prestatyn, mewn gem gynghrair ar nos Fawrth dudwch?

Thursday, 29 March 2007

From The Ridicilous to the .....wel, ddim cweit sublime

Wedi cyrraedd nol tri o'r gloch y bore wedi blino'n lan, felly maddeuwch i mi os nad ydi'r canlynol yn gwneud synnwyr!
Pam o pam fod Cymru mor hoff o chwarae o gwmpas, yn pasio'r bel yn brydferth o un chwaraewr i'r llall? A pam o pam nad oes neb heblaw am Jason Koumas, a hogyn 17 oed (Bale) yn fodlon cymyd siot bob hyn a hyn? Mae hi braidd yn pathetic gweld ein chwaraewyr (a dwi'n edrych arnat ti, Bellamy) yn meddwl fod angen cerdded y bel i'r rhwyd bob tro.
Rhaid i ni chwarae'n well na hyn i guro Seland newydd yn gyfforddus, heb son am gael rhywbeth allan o gem y Weriniaeth Siec.

Tuesday, 27 March 2007

San Marino


Mae Jason Koumas yn llygaid ei le yn datgan bydd awyrgylch 'swrreal' yng Nghaerdydd nos Fercher, wrth i Gymru gael eu herio gan un o'r gwledydd isaf eu parch yn Ewrop. Tua 15,000 o docynnau sydd wede'i gwerthu i'r gem, a fydd na ddim mwy na 25,000 yno nos yfory.
Ar un wedd dwi'n teimlo fod hyn yn haeddiannol, a mai dim ond ffyliaid fel y fi fydd yno. Ond bobol bach, faint o bobol oedd yn cwyno methu cael tocynnau ar gyfer gemau tyngedfenol tua tair mlynedd yn ol, a'r gem yn erbyn Lloegr. Lle byddan nhw fory? Credaf fod hi'n saff dweud fydd na nifer a wnaeth y trip i Ddulun nos Fercher yn gwylio Sky Sports o flaen y tan nos fory hefyd.

Sunday, 25 March 2007

Trip arall wedi mynd pasio


Wow, fe neith hi gymryd lot i guro'r trip yna a wnes i a miloedd o Gymry eraill ar draws mor yr Iwerydd, penwythnos yma. Yn wir, os fuasem wedi cael canlyniad golew, fyswn yn galw am gael eu chwarae pob gem! Diolch byth fod croeso y Gwyddelod wedi lleddfu lot ar boen y canlyniad (a'r perfformiad fwy na dim). Biti fod y lle mor ddrud!

Ar y maes roedd Cymru yn siomedig ar y gorau, a gwael iawn ar eu gwaethaf. Y ddau seren oedd yn disgleirio mewn mor o chwarae diog oedd Stevie Evans a Simon Davies. Y broblem ydi, pan dydi'n chwaraewyr safon uchaf ni (Bellamy, Giggs a.y.b) ddim yn perfformio, dydi'r tim ddim gallu perfformio. Roedd hyn hyd yn oed mwy amlwg gyda Koumas ddim ar gael i chwarae. Wrth gwrs roeddem yn methu Gabbidon hefyd, ond mae cadw'r bel mor bwysig mewn Peldroed Rrhyngwladol, fod canol y cae yn troi allan i fod y safle pwysicaf ar y maes.
Ond 'na ni, hei ho. Da ni allan o'r rhedeg am gyrraedd cystydleuaeth arall eto. Trip i Dde Affrica yn 2010 rhywyn?....

Tuesday, 20 March 2007

Cwpan Arfordir Gogledd Cymru


Wedi bod ym Maes Conwy United (Y Morfa) heno yn gwylio Boded yn trechu Llanrwst o 2-1 yn rownd yr wyth olaf Cwpan Arfordir Gogledd Cymru. Argo roedd hi'n oer! Lwcus fod ni wedi enill, neu fyswn wedi bod mewn tymer drwg ar y diawl!

Monday, 12 March 2007

Cyffro Croke


Gyda llai na phythefnos i fynd tan y gem fawr ar Barc Croke, rwyf nawr yn edrych ymlaen yn arw at y gem. Mae'r tocynnau wedi cyrraedd, Cwch wedi'i threfnu a'r ystafell mewn gwesty wedi'i archebu. Mae'n rhyfeddol cymaint dwi'n eu hadnabod sy'n dweud nad ydynt eisiau tocyn ar gyfer y gem, ond dwi'n fodlon rhoi pres ar y ffaith y byddan nhw yno yn chwilio am docyn yn rhywle ar ddiwrnod y gem. Pam fod pobol yn gwneud hynny? Hefyd, os mae 'Hill 16' o ddiddordeb hanesyddol mawr i bobol Iwerddon, pam yr ydan ni yn eistedd yno (ar seddi dros-dro)? Rhywbeth i'w wneud efo'r ffaith mai hwnnw yw darn gwaethaf y stadiwm?
Yr holl grysau a caneuon Rygbi fydd yn bownd o gael eu canu yno dwi ddim yn edrych ymlaen iddi...

Penwythnos arall wedi mynd


Ar ol digwyddiadau ddoe a dawn anfarwol Spurs sy'n mynnu i mi farw o drawiad ar y galon cyn i mi droi'n 30, mae'n braf cael edrych yn ol ar y digwyddiadau wedi diwrnod o allu cnoi cil dros y sefyllfa.
Cyn y gem, os byddai rhywyn wedi cynnig gem gyfartal i mi, byddwn wedi cnoi eu llaw i ffwrdd. Ond wedi dweud hynny, sut mae modd peidio bod yn siomedig gweld dwy gol o fantais yn diflannu? Tawaeth, mae'r ail chwarae i fod i gymeryd lle wythnos i heno (19eg) a mae popeth dal yno i chwarae amdano.
Yn anffodus i Boded p'nawn Sadwrn, colli o 4-0 fuodd eu tynged yn erbyn Prestatyn. Dwnim be i feddwl i fod yn onest. Roedd Boded yn chwarae'n dda yn y haner cyntaf, ac yn lwcus i beidio mynd i fewn gol ar y blaen wedi'r golwr arbed cic o'r smotyn.

Dyma glip ohono yma


Yn yr ail haner, roedd pethau'n eithaf cyfartal gyda'r ddau dim yn chwilio am gol. Yn anffodus, i Brestatyn y doth hi, cyn i'r ail, trydydd a'r pedwerydd goliau fynd i fewn. Do, fe agorwyd y llif-ddrysau.
Piti fod rhediad mor dda wedi dod i ben, ond mae gem Llangefni wedi'i ail-drefnu ar gyfer nos Fercher yma a rwyf dal yn edrych mlaen yn arw amdani.
0-0 oedd sgor Bangor yn erbyn Port Talbot.

Thursday, 8 March 2007

Port Talbot Druan


Druan a Phort Talbot neithiwr yn gem gyn-derfynnol y Cwpan Cenedlaethol. Mae nhw'n dim uchelgeisiol sydd wedi gwella fel clwb ar ac oddi-ar y cae.
Gresyn gen i weld tim fel Casnewydd sydd ond yn chwarae yng Nghyngrair Lloegr i fod yn lletchwith, yn derbyn £50,000 ychwanegol yn y banc. Ddim rili yn atgyfnerthu'r ddadl iddynt ymuno a'r Cynghrair Cenedlaethol os ydynt yn gallu cyrraedd y ffeinal y cwpan mwyaf enillfawr (yng ngwerth arian o leiaf) sydd gennym yng Nghymru, a dal gyda siawns o gyrraedd y Conference nacdi?
Dau gem dda i wylio gefn wrth gefn heno, sef gemau Newcastle a Spurs yng nghwpan UEFA. Edrych ymlaen at rheiny.
Gem Llangefni v Bodedern wedi'i ail drefnu ar gyfer nos Fercher nesaf (14/03/07). Gobeithio ceith fynd yn ei flaen y tro yma!

Wednesday, 7 March 2007

Damia

Tawaeth, mae gem Llangefni i ffwrdd heno :(

Y Gem Fawr

Edrych ymlaen yn arw at y gem fawr heno. Na, nid Man Utd v Lille. Dwi ddim yn golygu Casnewydd yn erbyn Port Talbot chwaith. Y gem fawr, os ydych yn Ynyswr sy'n hoffi'ch Peldroed yn lleol, heb os ydi Llangefni v Bodedern ar Lon Talwrn. Gobeithio wir fydd melltith gwobr Rheolwr y Mis Rob Hughes ddim yn effeithio Boded heno wrth i ni baratoi ar gyfer un o'r sawl gem ddarbi fawr sydd gennym drwy gydol y tymor.
C'mon Boded!

Monday, 5 March 2007

Spammers


Wow! Roedd gem ddoe yn anhygoel. Roeddwn bron a switsio'r gem i ffwrdd haner amser, gyda Spurs 2-0 i lawr yn erbyn West Ham. Lwcus wnes i ddim! Paul Stalteri sydd wedi bod yn cadw'r fainc yn gynnes drwy'r tymor, yn dod o nunlle a sgorio'r gol hawsaf a geith o rioed.
Dwi'n ffendio hi'n anodd cydymdeimlo gyda'r Hammers ar ol y ffordd oeddan nhw'n gwawdio Spurs ar ol i nhw guro 2-1 a gorffen gobeithion Spurs am Gynghyrair y Pencampwyr eleni. Dim cweit mor ddoniol rwan ydi o? :)

Bangor wedi enill 2-1 yn Aber, a chanlyniad wych i Boded hefyd, gem gyfartal 0-0 allan yn Fflint. Rhediad gwerth chweil yn ddiweddar, gobeithio fod hyn am barhau nos Fercher yn erbyn ein gelynion Llangefni. C'mon Boded!

Thursday, 1 March 2007

Welsh-Premier yn Dathlu

Llongyfarchiadau i wefan Welsh-Premier.com sy'n dathlu ei benblwydd yn dair oed. Brainchild Andrew Lincoln sy'n gweithio'n agos gyda chlwb TNS ydi'r wefan, ac am fwyafrif bodolaeth y safle, wedi bod yr unig safle lle gellid cael newyddion cyfoes o'r Gynghrair a gweddill Peldroed Cymru. Dim ond yn ddiweddar mae'r Gynghrair ei hun wedi dod a rhywbeth tebyg, swyddogol, i'r amlwg er nad ydyw cystal a'r un gwreiddiol, answyddogol yma. Penblwydd Hapus!

Wednesday, 28 February 2007

Y 'Premier' Cup?Roedd gen i deimladau cymysg iawn wrth wylio gem Caerdydd a'r Seintiau Newydd neithiwr. Da o beth oedd gweld tim Uwchgynghrair yn mynd drwodd i'r rownd derfynol wrth gwrs, ond doeddwn methu cael dros agwedd Caerdydd at y gwpan. Dim ots be ddywedir am y gwpan hon, pa siawns arall sydd gan Caerdydd o enill £100,000 am enill tair gem a'r posibilrwydd o chwarae Abertawe y tymor yma?
Mae o fel petae Caerdydd ar bwrpas yn diystyrru'r gystydleuaeth er mwyn mynd yn groes yn erbyn y Gymdeithas Beldroed. "Os fysa lle yn ewrop mi fydda ni'n rhoi tim llawn allan" ydi'r alwad yn aml. Ond tra fod ansicrwydd ynglyn a sefyllfa Cymru a'r 'tri mawr', dydi'r Gymdeithas Beldroed ddim mewn sefyllfa i gynnig hyn iddyn nhw. Mae 600 yn troi allan i gem gyn-derfynnol unrhyw gwpan i glwb sy'n honni eu bod yn fawr, fel Caerdydd, yn warth ynddo'i hun.
Mae Wrecsam ac Abertawe wedi trin y gystydleuaeth gyda pharch a roedd yn dipyn o achlysur pan lwyddodd Port Talbot i drechu tim cryf Abertawe rhyw fis neu ddau yn ol. Ond yn anffodus, dipyn mwy fflat ydi'r dathliadau ar y Dreflan heddiw mae'n siwr gen i.

Monday, 26 February 2007

Cymru ar y Cae Ras


Mae Cymru yn dod yn ol i'r Cae Ras ar y 26ain o Fai (Penwythnos fy mhenblwydd :) , i chwarae gem gyfeillgar yn erbyn Seland Newydd. Dim newyddion i fod yn falch ohono os ydych yn disgwyl i fawrion y Byd Peldroed i gyd ymgynyll yn Wrecsam na dim felly, ond mae'n fwy o Beldroed Rhyngwladol yn y Gogledd yn dydi? Parhad o'r arbrawf lwyddiannus i chwarae Liechtenstein yn Wrecsam, a mae Toshack a'i chwaraewyr i'w gweld yn hapus i barhau.Mae hyn yn rywbeth mae cefnogwyr rhan yma o'r byd ei angen ac yn haeddu. Parhad o'r Seibiant i ni o'r A470 neu tren drwy Llwydlo a'r Amwythig dydi?

Peldroed y penwythnos


Gan na welais ddim o ffeinal Cwpan Carling ddoe, does gen i'm lle i ddweud dim amdano (fel fyswn i eisiau gweld gem rhwng y ddau dim dwi'n eu casau fwyaf!)
Yn lle hynny, fe es a y wefan wych myp2p i wylio gem Spurs a Bolton wedi'i ffrydio yn syth o Lundain, cael ei ddarlledu o ESPN Hong Kong, ac yn nol i PC fy nghariad ym Mangor. Gwych! Dwnim be sydd haru Spurs wythnos yma, mae nhw wedi enill tair gem yn olynol.
Fe dreuliais fy mhrynhawn Sadwrn ym Modedern (fel dwi'n neud bron bob yn ail Sadwrn drwy gydol y tymor) yn gwylio buddugoliaeth Boded o 1-0 dros Mynydd Isa. Gwych oedd tair pwynt arall, a pethau yn edrych yn reit dda am aros i fynnu y tymor yma. Nid ar chwarae bach mae tim bach sydd heb arian (o'i gymharu efo mwyafrif timau y Gynghrair, ac yn sicr gweddill timau yr Ynys) yn gallu cystadlu yn y Gynghrair hon, ond mae'n edrych ein bod am wneud hynny am dymor arall o leiaf. Mae hefyd yn syndod fod pob un o'r Garfan yn dod o'r Ynys, gyda'r mwyafrif helaeth wedi dod drwy'r system ieuenctid ac wedi'i haddysgu yn yr Ysgol lle rydym yn chwarae. Sawl tim arall ellith ddweud hynny dywedwch?
Hefyd, Bangor yn enill eu gem hwythau yng Nghwmbran. Dwi'm yn cofio'r tro dwytha i'r tri o fy hoff dimau wneud hynny mewn un penwythnos i fod yn onest.
Wrecsam yn colli'n drwm p'nawn Sul, a wedi colli Steve Evans am 5 gem rwan. Pethau'n edrych yn ddu ar y Cae Ras. Conference flwyddyn nesa, rhywyn?

Thursday, 22 February 2007

Rangers yn Ewrop

Sut fod Rangers yn gwneud cystal yng Nghwpan Uefa, ond yn gwneud mor sal yn y Gynghrair?
Mae'n ddiddorol sut mae clybiau yr Alban (heb anghofio fod Hearts allan yn barod, a trychineb Gretna allan yn Derry) yn gwneud mor dda yn Ewrop eleni. Mae Rangers wedi colli sawl gem, nid yn unig yn erbyn Celtic, ond gollwng pwyntiau yn erbyn sawl tim y tymor yma, a dal i ffendio'u hunain yn gwneud yn dda yng Nghwpan Uefa. Ffenomenon od iawn pan yn cysidro fod y tim llawer llai 'Ewropeaidd' nag yr oedd yn y dyddiau pan roedd Brian Laudrup, Steffan Klos a Marco Negri yn chwarae i'r clwb. Yn lle, mae'r tim llawer iawn mwy 'Albanaidd' yma yn ffendio'u hunain yn cocio fynnu dau dymor yn olynol yn y cynghrair domestig, ond tra'n ddi-brofiad yn Ewrop i fod, dal i fynd yn gryf yn fanno am yr ail dymor yn olynol.

Everton v Tottenham


Fe es i wylio Everton yn erbyn Spurs neithiwr ar Barc Goodison, a roedd yn ganlyniad a diweddglo gwych i mi, yn amlwg. Roedd Spurs wedi chwarae lot gwell yn y haner cyntaf, ond Everton wedi cael gafael ar y gem erbyn yr ail haner, wedi'i hysbydoli gan gic rhydd Mikel Arteta (na ddylai wedi bod yn gic rhydd yn y lle cyntaf). Yn ffodus, gyda cyfuniad o dectegau negyddol gan Moyes, a Spurs yn dod yn ol yn gryf yn y chwarter awr olaf, fe sgoriodd Jenas gol dda i sicrhau'r fuddigoliaeth. Fe aeth ein cefnogwyr ni'n wyllt, a roeddwn yn dawnsio ar fy sedd ar un cyfnod. Gwych!

Wednesday, 21 February 2007

Giggs a'i giciauYn amlwg yn wahanol i'r rhanfwyaf, dwi'n hollol yn erbyn ciciau rhydd sydyn. Sut all y bel fod mewn chwarae os dydi'r dyfarnwr heb chwythu'r chwiban i ddynodi fod chwarae wedi ail-gychwyn? Yn dechnegol mae'r bel dal yn farw yn dydi o ddim?

Tuesday, 20 February 2007

Youtube

Am mod i wedi syffedu, ers sbel rwan rwyf wedi bod yn mynd drwy fy nghasgliad fideos er mwyn eu sortio a taflu rhai di-angen. Dwi wedi dod ar draws rhai hen geiriau nad oeddwn yn gwybod oedd gennyf, a wedi bod yn eu postio ar Youtube. Dyma un ohonynt, sef gol Ken McKenna yn eiliadau olaf Gem Derfynnol Cwpan Cymru 1998 i Fangor yn erbyn Cei Conna. Maer werth gweld faint mae'r hen Gae Ras wedi newid ers hynny. Mwy i ddod yn y man.

'Gynnau Mawr'?


Mae teitl yr erthygl yma wedi gwneud i mi bendroni ychydig ynglyn ac ystyr y gair 'Big Guns'.

Os ydi tim fel Spurs sydd wedi cyraedd y ffeinal 9 gwaith, a enill y gwpan 8 o weithiau ddim yn 'big gun' yna mae rhywbeth o'i le. Braidd yn sarhaus yn fy marn i.

Monday, 19 February 2007

Youtube Cymru

Gan fod y blog ma'n edrych yn eitha di-liw, dwi wedi postio fideo wnesh i ei chreu a'i rhoi ar Youtube rhai misoedd yn ol. Gobeithio fod o'n plesio :)

Wrecsam v Caer


Y penwythnos yma, penderfynnais y byddai'n syniad, gan fod Wrecsam yn chwarae ar y Sul ac ddim yn amharu gyda fy ymrwymiadau eraill, y byddwn yn mentro fynnu i'r Cae Ras am y tro cyntaf y tymor yma ar gyfer gem Gynghrair.
Digon di-fflach oedd y gem ar y cyfan, gyda'r 'run tim yn haeddu ennill na cholli yn y pen draw.
Yr hyn sy’n pery i mi feddwl, yw sut all cefnogwyr selog Wrecsam ddioddef Lee McEvilly o wythnos i wythnos? Ar y Kop fe glywais ddau gefnogwr yn siarad gyda’u gilydd cyn y gem fod y ‘Fat Waste of Space’ yn ‘Shit’ yn erbyn Peterborough, a roeddwn yn eiddgar i weld sut y byddai’n perfformio yn y gem ddarbi fawr.
Rhwystrydedig ydi’r gair fyddwn yn ei ddefnyddio. Roedd i’w weld yn trio ddigon caled ddoe chwarae teg, ond sut all dyn mor fawr a sydd i fod yn gryf, gael eu guro i’r bel mor hawdd? Dipyn o Emile Heskey syndrome os ydych yn gofyn i mi….

Croeso

Fe gychwynais flog tra yn y Coleg, ond barodd hwnnw ychydig fisoedd yn unig. Dwi'n fawr obeithio bydd yr un yma, fydd yn edrych ar Beldroed yn bennaf, yn dal fy nychymyg dipyn mwy.