Sunday, 13 December 2009

Sylw Haeddianol?


Dwi'n synnu i raddau fy mod i heb son am hyn ynghynt, ond rhaid i mi ddweud faint dwi'n mwynhau rhaglenni Pel-droed S4C. Ers 1992, ar y cyfan, yr unig sylw cyfryngol a roddir i'r Cynghrair Cenedlaethol oedd slot 5-10 munud ar Wales on Saturday, pan oedd cryn nifer o'r cefnogwyr ar eu ffordd adref o gemau'r prynhawn. Tydi ITV ddim yn ymddwyn fel ei fod yn bodoli o gwbl, ac yn gwrthod hyd yn oed dangos y canlyniadau ar y newyddion nosweithiol.

Ond i fynd yn ol at ein darlledwr Cenedlaethol, mae rhaid canu clodydd y sianel. Gwyddwn am nifer sy'n gwylio Sgorio Cymru'n wythnosol, ac yna pecyn ychwanegol gyda sgwrs a thrafod ar brif raglen Sgorio nos Lun. Dwi'n credu mod i'n iawn i ddweud y dangosodd S4C mwy o gemau byw yn ei flwyddyn gyntaf o fod yn berchen ar y hawliau, na wnaeth BBC Cymru yn y 12 mlynedd blaenorol.

Ond wrth reswm, mae sylw'r Uwchgynghrair yn mynd ymhellach na hawliau teledu yn unig. Mae rhaid dweud fod presenoldeb gref ar y we fyd eang, gyda'r wefan swyddogol a'r welsh-premier.com poblogaidd yn gyrchfan dyddiol ar gyfer y newyddion diweddaraf. Ond y broblem fwyaf ydi diffyg diddordeb adran Chwaraeon y BBC. Wrth glicio ar yr adran Gymreig o'r safle Peldroed, ceir yr holl wybodaeth a mynnir am gemau Caerdydd ac Abertawe, a hyd yn oed Merthyr a Chasnewydd i raddau helaeth. Ond mae'r cynnwys o ddeunydd yn ymnweud a'r Pyramid Cymreig bron a bod yn anweledig, sy'n siom o gysidro mai hi yw prif adnodd miliynau o gefnogwyr y bel-gron, yn ddyddiol.

Er yr holl bwyntiau positif a ddaw o ddyfodiad y 'Super 12', does dim modd anwybyddu'r ffaith fod angen gwella presenoldeb y Gynghrair ar ein cyfryngau dyddiol. Er mai lled-broffesiynol yw ei naws, mae na ddigwyddiadau yn cymryd lle bob diwrnod. Mae'n iawn os wyddoch lle i fynd am y wybodaeth angenrheidiol, ond dydi'r cefnogwr cyffredinol ddim mor debygol i logio mlaen i welsh-premier.com o ddydd i ddydd.

Mae hyn yn sicr yn sialens I brif weithredwr newydd y Gymdeithas, Jonathan Ford sydd ar fin dechrau ar ei waith newydd. Mae wedi datgan yn barod mai'r tim cenedlaethol sydd am gymryd ei fryd ar y cychwyn, a mae hynny'n ddigon teg gan mai drwy hwnnw mae mwyhafrif yr incwm yn cael ei gynhyrchu. Gwyddwn i ddim be a ddoth o'r cwmni marchnata a'i gyflogwyd i hyrwyddo Uwchgynghrair rhai tymhorau yn ol, ond tydi hi'm yn debyg fod hwnnw wedi cael fawr o effaith.

Ond dwi'n sicr o un peth. Gwelwn ni ddim cynyddiad sylweddol ar dorfeydd ein clybiau tan mae'r Uwchgynghrair yn sicrhau gwell sylw. Mae'n anodd gen i weld sut y gellid sicrhau hyn, ond dyna ni, dim fi sy'n cael fy nhalu i wneud y gwaith chwaith (gwaetha's modd!).

Monday, 16 November 2009

Ramsey!!

Mae'r boi yn gret dydi?Sunday, 13 September 2009

Lle wnawn nhw chwara'?


Un o'r straeon mwyaf hir-wyntog a diflas yn hanes diweddar Bangor, ydi cartref newydd i'r Clwb Pel Droed. Mae'r son wedi bod am symud i Faes Nantporth ger safle'r Coleg Normal, ond parhau i fod ar Ffordd Ffarar mae'r clwb hyd heddiw.

Does dim dadlau nad ydi'r hen stadiwm mewn stad ddigon truenus erbyn hyn, gyda'r eisteddle pren a brics yn edrych fel ei fod am ddisgyn i'r llawr unrhyw funud. Mae'r datblygwyr wedi dechrau ar y gwaith newydd, ac mae na dalpyn o wair a system ddraenio ddigon taclus mewn lle. Ond ers y dirwasgiad byd-eang, mae'r holl waith wedi dod i stop.

Gyda'r trwydded newydd yn ddibynol ar faes o safon gyda 500 o seddi go-iawn, mae'n amlwg fyddai Ffordd Ffarrar yn methu'n lan a chyrraedd y nod. Fel y gwelwch ar y linc yma, mae 'na gais cynllunio o'r newydd wedi'i yrru gerbron y Cyngor. Y tro yma, i osod dau portacabin ac eisteddle dros-dro.

Gwnewch be y mynnwch o'r cynlluniau newydd, ond mae'r cefnogwr pryderus yma'n credu na welwn ni fyth bel-droed yn Nantporth. Gyda stori ddigon tebyg gyda maes newydd i Dderwyddon Cefn, a phrotestwyr yn dal i fynnu'r cynllun, mae'n amser ddigon anodd i rai glybiau sy'n chael hi'n anodd cyrraedd y nod.

Monday, 24 August 2009

Be di'r Broblem efo Warnock?

Ers y digvwyddiad anffodus pan gafodd gol Freddy Sears ei wrthod i Crystal Palace, dwi wedi clywed sawl yn datgan eu bod yn casau Neil Warnock. Yn bersonol, dwi'n meddwl fod o'n gymeriad sydd ei angen yn y gem. Dwi'n licio'r clip isod yn fawr iawn.

Tuesday, 18 August 2009

Ewrop

Does dim os mai’r testun trafod mwyaf ymysg ni’r cefnogwyr yn ddiweddar, ydi’r newidiadau disgwyliedig i Uwchgynghrair Cymru o dymor nesaf ymlaen. Y ‘Deg Disglair’ fel yr adnabyddir, bydd y chwyldro mwyaf ers sefydliad y gynghrair yn 1992. Ond beth ydi’r oblygiadau?
Mae’n siwr fod gan pawb ei farn ynglan a pha glyniau sydd yn, ac ddim yn haeddiannol o fod yn ran o’r datblygiad newydd. Mae’r ffaith fod llawer o Glybiau yn edrych ar eu meysydd a’u academis yn rywbeth calonogol, sydd angen ei gymeradwyo.

Anodd ydi dadlau nad ydi Cynghrair Cymru i gyd yn cylchdroi o amgylch ‘Ewrop’ , a’r pwnc hynnw ydi prif ysgogiad y newid. Fe ddisgynodd bob un o'n clybiau ar y cymal cyntaf eleni, sydd yn rywbeth sy'n bendant angen ei newid. Mae codi safon yn rywbeth sy’n gorfod digwydd yn fuan i wella’n record Ewropeaidd fel Cenedl. Y gobaith ydi fydd hanneru nifer y clybiau yn golygu fydd dwbl yr arian ar gael, a fod y chwaraewyr gorau yn ffendio’u hunain i’r prif adran newydd. Ond a oes rhywbeth wedi’i fethu yn y fan yma?
Mae bron i fis cyfan rhwng y gemau Ewropeaidd cychwynol, a dechrau'r tymor newydd. Mae clybiau Clybiau Cymru’n gorfod mynd allan i baratoi ar gyfer gemau mwyaf eu tymor gyda llond dwrn o gemau cyfeillgar yn erbyn timau lleol. Nid bai’r Clybiau unigol ydi hyn wrth reswm, does yna fawr o ddewis i fod yn onest.
O flwyddyn nesa, bydd bron i hanner y clybiau yn cymryd rhan yn Ewrop. Rwy’n ymdebygu i diwn gron yn son am Bel-droed Haf mae’n siwr, ond mae’r sefyllfa bresennol yn hurt. Os nad ydi tymor Mawrth i Hydref yn dderbynniol i lawer, pam ddim dod a’r tymor presennol ymlaen rhyw fis neu fwy? Tymor Aeafol byddai’n parhau i fod, ond gyda chychwyn ar Orffenaf y 1af, byddai pre-season llawn a un neu ddau o gemau cystydleuol yn gallu gwneud y gwahaniaeth drwy golli allan o gol neu ddau, a enill drwodd i’r rownd nesaf (a’r holl oblygiadau cyllidol). Mae £90,000 ar gael i’r clybiau ar gyfer pob rownd maent yn gallu enill drwyddynt, felly’n amlwg mae’r ysgogiad yno i wneud rhywbeth ohoni!

Friday, 15 May 2009

Cochion KolnFel llawer i un arall, mae gen i fy hoff dim mewn amryw gynghrair yn y byd. Yn yr Almaen, FC Koln ydi hwnnw. Mae hyn wedi'i selio ar drip i'r Almaen a wnes tra dal yn y Coleg, a chael cyfle i fynychu gem yn erbyn eu gelynion pennaf, Aachen. Mae'r cefnogaeth hwnnw wedi sticio i raddau hyd heddiw. Wel, dwi'n deud wedi sticio, i'r graddau mod i'n gwisgo hen grys oddi cartref y clwb rownd y ty, ond dwi'n parhau i gadw llygaid arnynt. Mae'n siwr mai'r newyddion mawr diweddar ydi fod Lucas Podolski am ddychwelyd i'r clwb ol ol cyfnod o 4 mlynedd gyda Bayern Munchen. Ond mae wedi bod yn dymor llwyddianus eleni fel ma'i. Tra fod Hoffenheim wedi bod yn gwneud y penadwdau am eu tymor cyntaf gwych yn y Bundesliga, mae Koln yn eistedd yn 12fed, a safle parchus iawn am dymor cyntaf yn ol yn y brifadran. Dwi'n gobeithio'n fawr gweld y geifr yn ol yn Ewrop yn y dyfodol agos.

Thursday, 14 May 2009

Dyfodol Disglair y DonsPan wnaeth Charles Koppel a'i fwrdd benderfynnu symud clwb Wimbledon o'u cartref naturiol yn Ne Llundain i Dref newydd Milton Keynes roedd barn mwyafrif cefnogwyr Peldroed y wlad bron yn unfryd y farn fod 'Franchise' Americanaidd ym Mheldroed yn rywbeth i'w wrthod. Ar y cyfan, credaf fod y farn yma'n parhau. Dydi dymchwel MK Dons lawr y tablau ddim cweit wedi digwydd, ac i ddweud y gwir, mae'r clwb yn ffynu gyda torfeydd da, stadiwm newydd sbon ac enwau mawr fel Paul Ince a Roberto Matteo ymysg eu rheolwyr diweddar.
Ond mae'r ffaith fod AFC Wimbledon, sef y clwb a'i grewyd yn sgil symudiad y 'Dons' gwreiddiol, yn ysbrydoliaeth i gefnogwyr Peldroed ymhobman. Yn bersonol, tydw i ddim yn ffan o'r 'AFC's' diweddar sydd wedi'i creu fel AFC Liverpool ac FC United, sy'n tynnu cefnogaeth o dimau bychain arall yn y bon. Ond does dim os nac oni bai fod sefydliad y Dons newydd (neu'r gwreiddol os hoffwch edrych arni felly) yn un hollol ddealladwy a chanmoladwy. Gret felly yw gweld eu bod newydd eu dyrchafu i'r Blue Square Cenedlaethol. Pwy a wyr, efallai bydd enw Wimbledon i'w weld yn ol ar dablau Cynghrair Lloegr rhyw ddydd.

Wednesday, 6 May 2009

na na na na, Leslie Davies, Bangor's Number 9!

Dyma rai lyniau o'r gem a dynais b'nawn Llun ar Barc y Scarlets

I fod yn deg gyda Aberystwyth, dwi'm yn credu iddyn nhw wneud cyfiawn gyda nhw'u hunain. Mae nhw'n dim llawer gwell na be welon ni ar y cae, a dwnim os mai pwysau heb fod wedi ennill y tlws enwog, ers 109 o flynyddoedd, oedd yn chwarae ffactor neu'i peidio. Fe ddaeth goliau Bangor mewn cyfnodau pwysig iawn sef jyst cyn ac ar ol yr egwyl, ac anodd, os nid amhosib ydi amddiffyn yn erbyn chwaraewyr fel Peter Hoy a Les Davies mewn unrhyw giciau rhydd a chornel a.y.b.

Ond yn ffodus i ni Ddinasyddion, mae gennym drip rownd Ewrop ar y ffordd!...

Sunday, 3 May 2009

Classic Cwpan Cymru

Diweddariadau Twitter

Gan mod i lawer rhy brysur/diog i bostio'n gyson iawn, dwi wedi ychwanegu blwch i'r dde sy'n dangos y diweddara' o fy niweddariadau Twitter. Gan fod modd i mi wneud hyn dros fy ffon symudol, sgen i'm dewis ond postio rhywbeth yn gyson. Gawn ni weld!

Thursday, 30 April 2009

Cyffro'r GwpanRhaid dweud fy mod yn edrych ymlaen yn arw at y gem fawr Dydd Llun. Byddaf yn gwneud y daith hir lawr i Lanelli ar gyfer Rownd Derfynnol Cwpan Cymru rhwng Bangor ac Aberystwyth. Yn wahanol iawn i'r mwyafrif, tydw i ddim yn gweld lleoliad y gem yn broblem. Dwi'n gredor ers tro byd y dylai'r Ffeinal gael ei chwarae mewn maes safonnol, ac un dydi'r timau ddim yn arfer chwarae arni yn ystod y tymor. Dim amharch i feysydd presennol y Gynghrair, ond mae'n fwy o ddigwyddiad rhywsut. Er pa mor braf byddai gweld clwb fel Porthmadog (sef y mwyaf canolig am wn i) yn elwa o gem o'r fath, credaf fod y Gymdeithas yn gwneud y penderfyniad cywir drwy sicrhau maes mawr i'r achlysur.

Mae angen gofyn cwestiynnau am ddyddiad y gem, serch hynny. Dydd Llun gwyl y banc? Mae'r Ffeinal wastad wedi bod ar Brynhawn Sul ers dwi'n cofio, a gyda mwyafrif y dorf gyda'r diwrnod canlynol i ffwrdd i ddod dros y daith hir a'r noswylio hwyr, credaf byddai'r dorf mor fawr a'r arfer. Chwarae teg i Alun Ffred Jones am ddatgan ei ofidiau, er fod hi rhy hwyr i wneud dim erbyn hyn wrth gwrs.

Tra mae'r gem ei hun yn y cwestiwn, mae gan fy nhim i lawer o boendod meddwl cyn y diwrnod mawr. Mae sawl chwaraewr pwysig yn ceisio dod dros anafiadau, gan gynnwys yr ymosodwr mawr, Les Davies. Dydi Bangor ddim yr run tim heb Les yn dal y bel i fynnu gyda'i gefn i'r gol, a fyddai colli fo yn hyd yn oed mwy o ergyd na colli Chris Sharp ers sawl mis bellach.

Dwi wastad yn trio peidio bod yn rhy hyderus cyn gemau pwysig, a gan gofio bod o leiaf £100,000 yn mynd i ddisgyn i ddwylo'r enillwyr, mae well i mi ddatgan nad ydwyf yn meddwl fod Bangor am fynd a hi.

Gobeithio mod i'n anghywir!